Svenska Poleförbundets Policy GDPR

Svenska Poleförbundet behandlar vissa personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, för att arrangera SM i pole och medlemmarnas deltagande i SM och VM i pole. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. I maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (1998:294) (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR) som innebär ändrade krav för hantering av personuppgifter. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy som bl.a. beskriver hur och varför vi sparar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Integritetspolicy för medlemmar i Svenska Poleförbundet

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska Poleförbundet SPFB, organisationsnummer 802463-1940, adress Luntmakargatan 36, 11137 Stockholm (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningens ändamål är att vara det nationella styrande organ för pole i Sverige, med uppgift att utveckla pole idrottare, tränare och klubbar inom en rad olika discipliner - Sport, konstnärliga, Ultra och Para Pole.

Svenska Poleförbundet är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att positivt främja pole som en atletisk sport. Drivs av frivilliga medlemmar inom Sveriges polecommunity och skapades för att främja utvecklingen av pole i hela nationen. Svenska Poleförbundet stöder idrottare, tränare, domare och entusiaster för att förena vår sport.

Svenska Poleförbundet är en stolt medlem av International Pole Sports Federation (IPSF) som är en internationell ledare inom pole. IPSF har accepterats av internationella idrotts styrande organ genom att ha satt ett format på plats kring tävlingar, coachning samt utbildningar inom sporten. IPSF har tilldelats Observer medlemsstatus i Global Association of International Federations (GAISF), och är undertecknat World Anti-Doping Association (WADA). Målet med IPSF och Svenska Poleförbundet är att den olympiska kommittén kommer godkänna pole som en officiell sport, och i sin tur så småningom bli en del av de olympiska spelen. Under senaste året har IPSF även tagit fram ett regelverk/tävlingsupplägg för Hoop (ringbaserad luftakrobatik)

Det Svenska Mästerskapen i Pole hålls årligen och är en del av ett nätverk över 25 tävlingar med över 5 000 idrottare. I Svenska Mästerskapen i pole deltar över 40-50 atleter som tävlar om den åtråvärda titeln Nationell mästare.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Förbundet behandlar dina uppgifter för att kunna utöva sin verksamhet. Personuppgifter behandlas för olika ändamål kopplade till verksamheten, främst för att hantera medlemskap i förbundet, förbundets administration, kommunikation med medlemmarna (kallelser till möten m.m), administration och information som behövs för att arrangera SM i pole och för de medlemmar som deltar i Elite kategorierna och kvalificerar sig till världsmästerskapen i pole m.m. , samt för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.).

För de medlemmar som deltar i SM i pole, eller kvalificerar sig därigenom till VM i pole arrangerat av IPFS behandlas personuppgifterna vid anmälan till tävling, inför- och under pågående tävling och efter tävlings tillfället vid resultatrapportering och genom publicering av bilder och liknande på förbundets hemsida och dess sociala medier. Personuppgifter behandlas också för frivilliga som deltar i arrangemanget i SM i pole som frivilliga. Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet
 • Förbundsadministration
 • Deltagande i förbundets tävlingsverksamhet
 • Kontakt med medlemmar
 • Kontakt med frivilliga och andra som arbetar med SM i pole
 • Publicering av material på Poleförbundets hemsida och sociala medier
   

Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina uppgifter överförs inte till tredje land (land utanför EU/EES) och de kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om förbundet vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmälas till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamålet med behandlingen
När ändamålet är hantering av medlemskap i förbundet, förbundets administration, deltagande i SM i pole är den lagliga grunden avtal.
När ändamålet är kontakt med förbundet är den lagliga grunden intresseavvägning.
När ändamålet är material på hemsida och sociala medier är den lagliga grunden samtycke.

Hur länge spar vi dina personuppgifter?
Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i förbundet har flera rättigheter. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag ge dig en kopia av dina personuppgifter som är under behandling. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter din personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att dra in ditt samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen i Svenska Poleförbundet för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen via e-post [email protected].